KIEN THUC KINH TE

Thuật ngữ

/ Kiến thức kinh tế / Thuật ngữ
Tra cứu từ khóa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
CALL ON A CALL / QUYỀN CHỌN TRÊN MỘT QUYỀN CHỌN

ĐỊNH NGHĨA

Đây là một loại tùy chọn ghép trong đó nhà đầu tư có quyền thực hiện cuộc gọi trên tài sản cơ bản, đó là một tùy chọn. Một nhà đầu tư sở hữu một quyền chọn trên một tùy chọn quyền chọn cho đến ngày hết hạn để thực hiện tùy chọn ghép. Nếu được thực hiện, nhà đầu tư sẽ nhận được tùy chọn quyền chọn cơ bản, sẽ có ngày đáo hạn được đặt và giá thực hiện mới. Nếu tùy chọn cơ bản được thực hiện, nhà đầu tư nhận được các tài sản cơ bản.

GIẢI THÍCH

Tùy chọn ghép là một tùy chọn trong đó tài sản cơ bản tự nó là một tùy chọn - vì vậy nó là một tùy chọn trên một tùy chọn. Trước khi hết hạn, giá trị của tùy chọn phụ thuộc vào giá trị của tài sản mà tùy chọn cơ bản thể hiện. Khi hết hạn, tùy chọn có thể được định giá khi hết hạn sử dụng mô hình Metron. Điều này có nghĩa là giá trị của quyền chọn trên tùy chọn quyền chọn (với hàng hóa cơ bản là cổ phiếu) tăng khi giá cổ phiếu tăng.

Một nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền chọn trên một tùy chọn quyền chọn nếu, vào ngày đáo hạn, giá của tùy chọn quyền chọn cơ bản có giá trị cao hơn giá thực hiện của tùy chọn.

CALL LOAN RATE / LÃI SUẤT KHOẢN VAY CÓ THỂ THU HỒI

ĐỊNH NGHĨA

Đây là lãi suất ngắn hạn được tính cho một khoản vay có thể thu hồi được bảo đảm, thường là trong các tài khoản biên độ.

Còn được gọi là khoản vay ngắn hạn của người môi giới.

GIẢI THÍCH

Lãi suất cho vay có thể thu hồi có thể thay đổi hàng ngày và khoản vay cũng có thể bị hủy với thông báo trong 24 giờ.

CALL LOAN / KHOẢN CHO VAY CÓ THỂ THU HỒI

ĐỊNH NGHĨA

Đây là một khoản vay được cung cấp cho một công ty môi giới và được sử dụng để tài trợ cho các tài khoản biên độ. Lãi suất cho một khoản vay có thể thu hồi được tính hàng ngày. Lãi suất kết quả được gọi là lãi suất cho vay có thể thu hồi.

GIẢI THÍCH

Các khoản vay có thể thu hồi sử dụng chứng khoán làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Điều quan trọng cần lưu ý là một khoản vay có thể thu hồi có thể bị hủy bất cứ lúc nào.

CALL PRICE / GIÁ MUA THU HỒI

ĐỊNH NGHĨA

Là giá mà trái phiếu hay cổ phiếu ưu đãi có thể được mua lại bởi người phát hành. Giá này được xác định tại thời điểm phát hành chứng khoán. Còn được gọi là Redemption Price (giá chuộc lại)

GIẢI THÍCH

Ví dụ, công ty TSJ Sports Conglomerate phát hành 100000 cố phiếu ưu đãi với mệnh giá $100 với điều khoản lệnh gọi(Call provision) tổng cộng là $100. Điều đó có nghĩa là nếu TSJ muốn thực hiện quyền mua lại cổ phiếu, giá thu hồi theo lệnh gọi sẽ là $110
Một công ty có thể thực hiện quyền mua lại cổ phiếu ưu đãi nếu nó không muốn tiếp tục trả cổ tức trên cổ phiếu. Công ty có thể lựa chọn để làm điều đó nhằm mục đích tăng thu nhập cho cổ đông thường

 
CALL PREMIUM / PHÍ TRẢ CHO HỢP ĐỒNG

ĐỊNH NGHĨA

1. Khoản tiền đô la tương đương với mệnh giá chứng khoán nợ với dòng thu nhập cố định được trả cho những người nắm giữ
2. Số lượng người mua hợp đồng quyền chọn phải thanh toán cho người phát hành.

GIẢI THÍCH

1. Phí trả hợp đồng là 1 hình phạt thanh toán của công ty bảo hiểm tới những người nắm giữ chứng khoán.

2. Để nhận được các quyền lợi đi kèm với hợp đồng quyền mua, phí trả hợp đồng là bắt buộc phải trả cho người bán.

CALL OPTION / QUYỀN CHỌN MUA

ĐỊNH NGHĨA

Là một loại hợp đồng cho phép nhà đầu tư có quyền ( nhưng không phải nghĩa vụ) mua một số lượng xác định cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, hoặc các công cụ khác ở một mức giá đã được thỏa thuận trước

GIẢI THÍCH

Hãy ghi nhớ rằng hợp đồng quyền chọn mua có thể giúp bạn có lãi. Bạn sẽ có thêm 1 khoản lợi nhuận nếu như tài sản của bạn tăng như dự đoán

CALL MONEY RATE / LÃI SUẤT TIỀN VAY TỨC THỜI

ĐỊNH NGHĨA

Lãi suất trên khoản vay ngắn hạn này là do các Ngân hàng cho các nhà môi giới, những người sẽ cho các nhà đầu tư vay để tài trợ cho các khoản tiền ký quỹ. Đối với nhà môi giới và người đầu tư, khoản vay này không nhất thiết phải lập ra lịch trình trả nợ mà phải chi trả lại theo yêu cầu

GIẢI THÍCH

Giao dịch ký quỹ là 1 chiến lược mà nhà đầu tư thực hiện giao dịch bằng các khoản tiền vay. Ưu điểm của giao dịch ký quỹ là lợi nhuận đầu tư tăng cao, tuy nhiên nhược điểm là cũng có thể mất nhiều không kém. Khi các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch ký quỹ, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu sẽ giảm 1 khoản nhất định so với khoản tiền mà họ đã va. Nhà môi giới sẽ thực hiện lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung yêu cầu gửi thêm tiền mặt vào tài khoản hoặc bán chứng khoán để bù đắp những khoản thiếu hụt đó

CALL MONEY / TIỀN VAY TỨC THỜI

ĐỊNH NGHĨA

Khoản tiền vay từ ngân hàng phải được trả theo yêu cầu. Không giống như khoản vay dài hạn cần phải có ngày đáo hạn và tiến độ thanh toán, tiền vay tức thời không cần phải tuân theo 1 lịch trình cố định. Các công ty môi giới sử dụng khoản tiền vay tức thời như 1 nguồn quỹ ngắn hạn để trang trải tài khoản ký quỹ hoặc mua chứng khoán. Nguồn quỹ này có thể dễ dàng nhận được 1 cách nhanh chóng

GIẢI THÍCH

Những nhà môi giới biết rằng họ rất dễ gặp rủi ro nếu sử dụng khoản quỹ này mọi lúc mọi nơi, vì vậy, thông thường, họ sẽ dùng khoản tiền vay tức thời  cho những giao dịch dễ dàng trả được. Ngay sau khi Ngân hàng thu hồi vốn, các nhà môi giới sẽ thực hiện các lệnh yêu cầu ký quỹ bổ sung đến các khách hàng nhằm mục đích trả các khoản tiền này. Lãi suất tiền vay tức cũng được tính giống như lãi suất tiền vay ở Ngân Hàng

CALL DEPOSIT ACCOUNT / TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

ĐỊNH NGHĨA

Là tài khoản ngân hàng mang cả 2 đặc tính của tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm, Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn giống tài khoản thanh toán, không có thời hạn gửi tiền, cho phép truy cập nhanh chóng và cho phép rút tiền và gửi tiền không giới hạn. Cũng giống như tài khoản tiết kiệm, loại tài khoản này đương nhiên cũng cho ta lãi suât. Lãi suất của khoản tiền gửi không kỳ hạn phụ thuộc vào lượng tiền trong tài khoản, thông thường được gọi là lãi suất banded. Và những mức tiền khác nhau sẽ có lãi suất khác nhau. Người gửi tiền có thể phải gửi 1 số tiền nhất định để có được các mức lãi suất này.

GIẢI THÍCH

Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn cho phép các nhà đâu tư gửi và rút tiền với 1 số lượng tiền tệ lớn,  bao gồm đồng đô là, đồng tiêu euro và cả bảng Anh. Sự linh hoạt này làm giảm rủi ro của các nhà đầu tư vào chi phí ngoại hối và rủi ro tiền tệ. Để có thể thiết lập tài khoản này, yêu cầu phải có 1 khoản tiền nhất định trong tài khoản và cũng như có các yêu cầu về số dư tối thiểu hàng ngày

CALL AUCTION / KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ

ĐỊNH NGHĨA

Là nơi người mua mua hoặc bán 1 loại chứng khoán nào đó. Tại phương thức khớp lệnh định kỳ ( call auction), người tham gia đặt lệnh mua hoặc bán trong 1 khoảng thời gian nhất định, Ngay sau đó, các đơn đặt hàng sẽ ghép lệnh để tạo thành 1 hợp đồng.  Việc khớp lệnh có các nguyên tắc khác nhau tùy thuộc vào từng cuộc đấu giá

GIẢI THÍCH

Trong thị trường chứng khoán, thủ tục này thay thế cho phương pháp khớp lệnh liên tục .Người mua thiết lập một mức giá tối đa mà họ sẽ mua cổ phiếu và người bán thiết lập một mức giá tối thiểu mà họ sẵn sàng bán. Ưu điểm của đấu giá mua là ít có sự bất ổn giá 

CAPITAL ACCUMULATION / SỰ TÍCH LŨY VỐN

ĐỊNH NGHĨA

Điều này nói đến lợi nhuận mà một công ty sử dụng để tăng lượng vốn. Tích lũy vốn liên quan đến việc mua thêm tài sản có thể được sử dụng để tạo ra của cải nhiều hơn hoặc sẽ đánh giá cao về giá trị.
Ngoài ra, tích lũy vốn cũng có thể tham khảo khi một nhà môi giới tổ chức hoặc nhà đầu tư cá nhân mua lại một số lượng lớn cổ phần của một cổ phiếu cụ thể hoặc quỹ tương hỗ trong một khoảng thời gian dài.

GIẢI THÍCH

Môi giới tổ chức có thể sử dụng chiến lược này khi họ tìm thấy một công ty đặc biệt hấp dẫn và muốn có được một số lượng lớn cổ phần cổ phiếu của mình mà không phải tăng giá. Nhà đầu tư sử dụng chiến lược này thông qua đầu tư thường xuyên trong một quỹ tương hỗ đặc biệt, trong đó họ tái đầu tư cổ tức và tăng vốn.

CAPITAL ACCOUNT / TÀI KHOẢN VỐN

ĐỊNH NGHĨA

Là tài khoản quốc gia cho thấy sự thay đổi ròng trong sở hữu tài sản cho một quốc gia. Tài khoản vốn là kết quả của đầu tư quốc tế trong khối công và khối tư nhân chảy vào và ra khỏi một quốc gia.
Nó cũng cho thấy giá trị thực của doanh nghiệp tại thời điểm cụ thể.

GIẢI THÍCH

Tài khoản vốn bao gồm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), danh mục đầu tư và các khoản đầu tư khác, cộng với những thay đổi trong các tài khoản dự trữ. Tài khoản vốn và tài khoản vãng lai cùng nhau tạo thành cán cân thanh toán cho 1 quốc gia.
Sự thay đổi của dòng vốn có thể làm mất ổn định nền kinh tế của một quốc gia, ở nhiều quốc gia cần có kiểm soát nhằm điều tiết dòng chảy tài khoản vốn.

CAPITAL / VỐN

ĐỊNH NGHĨA

1. Tài sản tài chính hoặc giá trị tài chính của tài sản, như tiền mặt
2. Các xí nghiệp, máy móc và các thiết bị thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp

GIẢI THÍCH

Vốn là một khái niệm hết sức mơ hồ mà định nghĩa cụ thể của nó phụ thuộc vào văn cảnh sử dụng. Nói chung, nó là 1 nguồn lực tài chính dùng để sử dung.

CAPACITY COST / CHI PHÍ CÔNG SUẤT

ĐỊNH NGHĨA

Chi phí cố định phát sinh với mục đích cung cấp hoặc tăng khả năng tiến hành các hoạt động kinh doanh của công ty hay các tổ chức. Chi phí công suất nói chung không thay đổi với mức độ sản xuất và có thể được giảm hoặc chỉ tránh được bằng cách đóng cửa các địa điểm kinh doanh hoặc gia công phần mềm.

GIẢI THÍCH

Ví dụ điển hình của chi phí năng lực là các mặt hàng như tiền thuê nhà, cho thuê thanh toán, khấu hao thiết bị, máy móc, thuế bất động sản, bảo hiểm và các tiện ích cơ bản như sưởi ấm. Các loại chi phí phải được phát sinh để cung cấp cho các văn phòng chức năng hay địa điểm kinh doanh. Đây là nơi công ty hoạt động và phát sinh các chi phí

CAPACITY / CÔNG SUẤT

ĐỊNH NGHĨA

Công suất là khái niệm để chỉ sản lượng tối đa mà một doanh nghiệp hoặc một ngành công nghiệp sản xuất một cách hiệu quả nhất và đầy đủ nhất trong khoảng thời gian nhất định. Trong hầu hết các trường hợp, không thể chắc chắn rằng hệ thống sẽ hoạt động hết công suất trong thời gian dài, bởi ảnh hưởng của tự nhiên và các yếu tố khác sẽ làm giảm sản lượng tiềm năng.

GIẢI THÍCH

Các nhà sản xuất phụ tùng có thể sản xuất 150.000 vật dụng trong một tháng. Tuy nhiên, do thời gian vì bảo trì thiết bị và nhân viên bị ốm, chỉ có khoảng 130.000 vật dụng có thể thực sự được sản xuất mỗi tháng. Về lâu dài, một doanh nghiệp có thể tăng công suất và sản lượng bằng cách mua lại các yếu tố chi tiết của sản phẩm. Ví dụ, nếu nhu cầu thị trường cho các vật dụng tăng đột biến, các nhà sản xuất phụ tùng có thể mua thêm thiết bị và thuê thêm lao động, và do đó tăng công suất lên 175.000 vật dụng mỗi tháng.

CANCELLATION / LỆNH HỦY

ĐỊNH NGHĨA

Thông báo xác nhận với khách hàng về việc hủy một giao dịch sai lầm mà đã được ghi có vào tài khoản của mình bởi các nhà môi giới.

GIẢI THÍCH

Ngay cả các nhà môi giới chứng khoán có thể mắc lỗi. Khi một lỗi xảy ra, các hướng dẫn quy định phải được áp dụng để khắc phục tình hình.

Ví dụ, nếu một nhà môi giới nhầm lẫn hơn, mua 100 cổ phiếu của Tổng công ty Tequila Cory cho tài khoản của bạn, thì người đó phải bán 100 cổ phiếu và chịu bất kỳ tổn thất nào trong tài khoản nội bộ của anh ta. Mỗi giao dịch được ghi nhận hợp lý và bạn sẽ được gửi báo cáo cho thấy sự thay đổi tài khoản của bạn. Các thủ tục được thực hiện để đảm bảo rằng các nhà môi giới giao dịch đúng cách cho tài khoản của bạn.

CALLABLE SECURITY / CHỨNG KHOÁN CÓ THỂ MUA LẠI

ĐỊNH NGHĨA

Một chứng khoán với một điều khoản gọi (mua) cho phép các tổ chức phát hành mua lại chứng khoán đó trong một ngày cụ thể. Vì người giữ chứng khoán có thể mua lại có thể gặp rủi ro khi chứng khoán được mua lại, giá của chúng thường thấp hơn so với chứng khoán tương đương không có điều khoản mua lại.

GIẢI THÍCH

Các điều kiện của điều khoản mua lại được đưa ra tại thời điểm chứng khoán được phát hành. Chứng khoán có thể mua lại thường được tìm thấy trong các thị trường thu nhập cố định và cho phép các công ty phát hành bảo vệ mình khỏi việc phải trả quá cao cho các khoản nợ.

Ví dụ, một công ty phát hành trái phiếu có thể chọn để mua lại một số trái phiếu nhất định khi tỷ giá thị trường giảm xuống dưới lãi suất trái phiếu. Điều này cho phép các công ty phát hành phát hành lại trái phiếu ở mức giá thấp hơn và tránh phải trả lãi suất cao hơn.

CALLABLE BOND / TRÁI PHIẾU CÓ THỂ MUA LẠI

ĐỊNH NGHĨA

Đây là loại trái phiếu mà người phát hành có quyền thu hồi trước ngày đáo hạn, với một số điều kiện nhất định. Thông thường, sẽ có 1 khoản phí bảo hiểm trả cho chủ sở hữu khi trái phiếu bị mua lại.

Thuật ngữ này cũng có thể được gói là " Trái phiếu hoàn lại"

GIẢI THÍCH

Lý do chính của việc thu hồi trái phiếu là do lãi suất thấp . Nếu lãi suất giảm so với lần đầu tiên công ty phát hành trái phiếu, nó đồng nghĩa với việc công ty có thể tái phát hành cùng loại trái phiếu đó với lãi suất thấp hơn để tiết kiệm khoản lãi phải trả. 

CALL PROVISION / ĐIỀU KHOẢN MUA LẠI

ĐỊNH NGHĨA

Một điều khoản của trái phiếu hoặc công cụ tài chính có dòng thu nhập cố định khác cho phép các công ty phát hành ban đầu để mua lại và trả hết trái phiếu. Nếu có một điều khoản mua lại, ​​thông thường nó sẽ đi kèm với một cửa sổ thời gian theo đó các trái phiếu có thể được gọi, và một mức giá cụ thể phải trả cho trái chủ và bất kỳ lãi tích lũy được xác định.

Trái phiếu có thể được gọi sẽ phải trả một lợi tức cao hơn so với các trái phiếu không thể gọi được.

GIẢI THÍCH

Một cuộc gọi trái phiếu sẽ hầu như luôn luôn có lợi đối với tổ chức phát hành hơn là cho nhà đầu tư, nếu không, các công ty phát hành sẽ chỉ tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán lãi suất hiện hành và giữ nợ hoạt động. Thông thường, quyền chọn gọi (mua) trái phiếu sẽ được thực hiện bởi tổ chức phát hành khi lãi suất giảm. Bởi các tổ chức phát hành có thể chỉ cần phát hành nợ mới mức lãi suất, làm giảm tổng chi phí vay của họ một cách hiệu quả, thay vì tiếp tục phải trả mức lãi cao hơn cho các khoản vay.

CALL PROTECTION / BẢO VỆ KHỎI LỆNH THU HỒI

ĐỊNH NGHĨA

Một điều hạn chế với những chứng khoán có thể thu hồi sẽ không bị tổ chức phát hành thu hồi quá sớm

GIẢI THÍCH

Bảo vệ khỏi lệnh thu hồi rất hữu ích cho nhà đầu tư bởi vì nó hạn chế nhà phát hành không thực hiện mua lại quá sớm. Đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ có một số năm tối thiểu, dù thị trường có khó khăn thế nào, để tìm kiếm lợi nhuận từ chứng khoán đó.

Thời gian mà trái phiếu được bảo vệ khỏi lệnh thu hồi còn được gọi là "giai đoạn trì hoãn " (deferment period) hoặc "giai đoạn đệm" (cushion)

CAPITAL INVESTMENT / VỐN ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA

Vốn đầu vào một công ty, doanh nghiệp nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu kinh doanh của mình. Vốn đầu tư cũng có thể đề cập tới việc mua lại tài sản vốn hay tài sản cố định như nhà máy sản xuất, máy móc vẫn có thể hoạt động sản xuất trong nhiều năm. 
Nguồn vốn đầu tư rất đa dạng, và có thể bao gồm các nhà đầu tư vốn cổ phần, ngân hàng, tổ chức tài chính, đầu tư mạo hiểm và các "thiên thần đầu tư". Trong khi vốn đầu tư thường dành cho vốn hoặc tài sản lâu dài, chúng cũng có thể được sử dụng cho các mục đích vốn lưu động.

GIẢI THÍCH

Vốn đầu tư bao gồm một loạt các lựa chọn đầu tư. Trong khi kinh phí đầu tư vốn thường dưới hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông hoặc ưu đãi, nó cũng có thể dưới hình thức nợ hoặc nợ chuyển đổi. Nó có thể dao động từ một số lượng ít hơn $100,000 trong tài trợ giai đoạn seeding cho một dự án khởi nghiệp đến số tiền hàng trăm triệu cho các dự án lớn trong các lĩnh vực thâm dụng vốn như khai thác mỏ, tiện ích và cơ sở hạ tầng.

CAPITAL GOODS / TÀI SẢN THUỘC VỐN

ĐỊNH NGHĨA

1. Bất kỳ tài sản hữu hình mà công ty sử dụng để sản xuất hàng hóa dịch vụ như cao ốc văn phòng, thiết bị và máy móc. Hàng tiêu dùng là kết quả cuối cùng của quá trình sản xuất này.
2. Các lĩnh vực của nền kinh tế bao gồm vốn - hàng hóa - sản xuất của các doanh nghiệp như Boeing, Caterpillar và Lockheed Martin. Các doanh nghiệp hàng không vũ trụ, quốc phòng, xây dựng và máy móc chiếm hầu hết tài sản thuộc vốn.

GIẢI THÍCH

Tài sản thuộc vốn đại diện cho phần lớn chi phí cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tài sản thuộc vốn của một doanh nghiệp không sử dụng hết trong một năm sản xuất có thể không được khấu trừ hoàn toàn vào chi phí kinh doanh trong năm. Thay vào đó, chúng phải được khấu hao theo thời gian sử dụng, có nghĩa là các doanh nghiệp được khấu trừ một phần thuế trong 1 năm là tài sản thuộc vốn đang được sử dụng.

CAPITAL GAINS YIELD / TỶ LỆ LÃI VỐN

ĐỊNH NGHĨA

Yếu tố tăng giá trong tổng lợi nhuận của một chứng khoán (ví dụ cổ phiếu phổ thông). Đối với việc nắm giữ cổ phiếu, lãi vốn sẽ được tính bằng sự thay đổi giá cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu ban đầu (giá mua).Công thức tính:Tỷ lệ lãi vốn = (P1 – P0)/ P0Trong đó:P0 = Giá ban đầu của chứng khoánP1 = Giá hiện tại/Giá mua của chứng khoán

GIẢI THÍCH

Ví dụ, Peter đã mua một cổ phiếu của XYZ với giá 100 USD và sau đó anh ta bán với giá 110 USD. Lãi vốn từ việc đầu tư này là 10%.Việc phân tích cả lãi vốn và tổng lãi đầu tư là rất quan trọng. Cổ tức không được tính vào khi đánh giá lãi vốn, nhưng hãy nhớ rằng tùy vào cổ phiếu, cổ tức có thể chiếm một tỷ lệ lớn trên tổng lãi của cổ phiếu so với tỷ lệ lãi vốn.

CAPITAL GAIN / LÃI VỐN

ĐỊNH NGHĨA

1. Sự gia tăng giá trị của một tài sản vốn (đầu tư hoặc bất động sản) tạo ra một giá trị cao hơn so với giá mua. Lãi này không được ghi lại cho đến khi tài sản được bán. Lãi vốn có thể là ngắn hạn (một năm hoặc ít hơn) hoặc dài hạn (hơn một năm) và phải được kê khai thuế thu nhập. Lỗ vốn phát sinh khi có sự sụt giảm trong giá trị tài sản vốn so với giá mua của một tài sản. 
2. Lợi nhuận thu được khi giá của một chứng khoán được mua bởi một quỹ tương hỗ tăng trên giá mua và chứng khoán đó được bán (ghi lãi). Nếu chứng khoán vẫn được giữ, lãi vốn chưa được ghi. Lỗ vốn xảy ra ngược lại.

GIẢI THÍCH

1. Lãi vốn dài hạn thường được đánh thuế ở mức thấp hơn so với thu nhập thường xuyên. Điều này được thực hiện để khuyến khích tinh thần kinh doanh và đầu tư trong nền kinh tế.

2. Các nhà đầu tư quỹ tương hỗ có ý thức về vốn nên xác định lãi vốn tích lũy chưa ghi của một quỹ tương hỗ (chúng có thể được thể hiện là một tỷ lệ phần trăm của tài sản thuần của nó) trước khi đầu tư vào một quỹ đầu tư với lãi vốn đáng kể. Trường hợp này được gọi là rủi ro lãi vốn của quỹ. Trong một quỹ, các nhà đầu tư của quỹ phải có nghĩa vụ chịu thuế đối với lãi vốn.

CAPITAL RECOVERY / THU HỒI VỐN

ĐỊNH NGHĨA

1. Lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư ban đầu. Thu hồi vốn phải xảy ra trước khi một công ty có thể thu được lợi nhuận từ đầu tư. 
2. Một cách khác để gọi thu hồi nợ. Các công ty thu hồi vốn thu hồi những khoản thanh toán quá hạn từ các cá nhân và các doanh nghiệp. Sau khi nhận được thanh toán và chuyển cho công ty cần thu hồi vốn, công ty thu hồi vốn kiếm được một khoản phí cho dịch vụ của mình.
3. Khoản tiền công ty thu hồi để bù lại chi phí đã đầu tư vào máy móc thiết bị bằng cách xếp đặt và thanh lý tài sản. 

GIẢI THÍCH

1. Khi công ty đang cân nhắc có nên hay không và phải bỏ ra chi phí bao nhiêu để mua một tài sản hay đầu tư vào một dự án mới, công ty đó sẽ phân tích thu hồi vốn với các yếu tố chi phí ban đầu, giá trị còn lại và doanh thu dự kiến.
2. Công ty thu hồi vốn có thể chuyên thu hồi một loại nợ, chẳng hạn như khoản nợ thương mại, nợ khoản bán lẻ hoặc khoản nợ cho chăm sóc sức khỏe.
3. Nếu một công ty phá sản và cần phải thanh lý tài sản hoặc có thiết bị dư thừa cần phải bán, công ty đó có thể thuê một công ty thu hồi vốn để thẩm định và bán đấu giá tài sản. Công ty có thể sử dụng khoản tiền mặt từ việc bán đấu giá để trả nợ hoặc để đáp ứng nhu cầu về vốn hiện tại. 

CAPITAL RESERVE / DỰ TRỮ VỐN

ĐỊNH NGHĨA

Một loại tài khoản trên bảng cân đối kế toán của một thành phố hoặc một công ty, được dự trữ cho những dự án đầu tư dài hạn hoặc các khoản chi lớn dự kiến sẽ phát sinh trong tương lai. Đây là loại quỹ dự phòng được trích lập để đảm bảo rằng công ty hoặc thành phố đó có đủ kinh phí để tài trợ ít nhất một phần cho dự án. 

GIẢI THÍCH

Những nguồn đóng góp vào tài khoản dự trữ vốn có thể là trợ cấp chính phủ, quỹ từ thiện, hoặc được trích ra từ các hoạt động tạo doanh thu thường xuyên của công ty hoặc thành phố. Sau khi được ghi lại trên bảng cân đối kế toán của tổ chức, các quỹ này chỉ được chi cho các dự án chi phí vốn theo dự định ban đầu, và không bao gồm những tình huống không lường trước.

CASH / TIỀN MẶT

ĐỊNH NGHĨA

Là khoản tiền hợp pháp hoặc tiền xu có thể được sử dụng trong trao đổi hàng hoá, nợ, hoặc dịch vụ. Đôi khi cũng bao gồm cả giá trị tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt ngay lập tức, theo báo cáo của một công ty.

GIẢI THÍCH

Tiền mặt thường bao gồm các giấy tờ có giá của ngân hàng và thị trường chứng khoán, chẳng hạn như trái phiếu chính phủ và chấp phiếu của ngân hàng.

CAPITALIZED INTEREST / LÃI SUẤT VỐN HÓA

ĐỊNH NGHĨA

Một khoản mục trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp nắm giữ một số lượng tiền nhất định để thanh toán các khoản lãi suất sắp tới. Hơn nữa, loại lãi suất này được xem như tài sản và không giống như các loại lãi suất thông thường, nó cũng được chi phí hóa theo thời gian.

GIẢI THÍCH

Vẫn còn một số tranh cãi trong việc vốn hóa lãi suất thuế. Một số người không thích hưởng lợi ích khấu trừ thuế từ việc thực hiện thanh toán lãi suất dần dần trong trường hợp lãi suất được vốn hóa. Với những người này, việc nhận được khấu trừ toàn bộ ngay lập tức sẽ có lợi hơn.

CAPITALIZATION / VỐN HÓA

ĐỊNH NGHĨA

1. Trong kế toán, đó là chi phí để có được một tài sản được bao gồm trong giá của tài sản.

2. Tổng số cổ phiếu, nợ dài hạn của công ty và lợi nhuận giữ lại. Còn được gọi là "vốn đầu tư".

 

3. Cổ phiếu lưu hành của một công ty nhân với giá cổ phiếu của nó, có thể được gọi là "vốn hóa thị trường".

GIẢI THÍCH

1. Ví dụ, nếu một máy có giá $1.000.000 và được ghi lại vào mục tài sản, nếu có cũng là một khoản phí $20.000 cho vận chuyển máy thì chi phí này sẽ được gộp chung với giá trị của máy vào mục tài sản

2. Giá trị vốn hóa của một công ty có thể thừa vốn và thiếu vốn, cả hai đều có những tiềm năng nhất định

3. Nếu một công ty có 1.000.000 cổ phiếu và hiện đang giao dịch ở mức $10 một cổ phiếu, vốn hóa thị trường của họ là $10.000.000.

CAPITAL TAX / THUẾ ĐÁNH VÀO VỐN

ĐỊNH NGHĨA

Khoản chịu thuế trên vốn chủ của công ty, bao gồm chứng khoán vốn, thặng dư, nợ và dự trữ. Thuế đánh vào vốn được áp dụng cho vốn thuộc sở hữu của công ty, không tính các khoản chi tiêu. Thuế đánh vào vốn, ngược lại với thuế thu nhập, đều phải tính bất kể lợi nhuận của các công ty là như thế nào

GIẢI THÍCH

Tại British Columbia, thuế vốn của doanh nghiệp (CCT) là một loại thuế đánh vào các công ty tài chính với chi nhánh thường trú tại British Columbia và vốn ròng đã góp vượt quá một mức giới hạn tối thiểu. Theo mục đích của CCT, các công ty tài chính ở đây là ngân hàng, công ty tín thác, tín dụng công đoàn hoặc công ty cho vay.

KIEN THUC KINH TE