Opal Boulevard - Chung cư đáng mơ ước trên đại lộ PVĐ

Thuật ngữ

/ Kiến thức kinh tế / Thuật ngữ
Tra cứu từ khóa
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GDP-Gross Domestic Product

• ĐỊNH NGHĨA

GDP là tổng sản phẩm quốc nội là giá trị bằng tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng được sản xuất trên lãnh thổ một nước, trong khoảng thời gian nhất định.

• CÁCH TÍNH:
+ Xem GDP như là tổng mức thu nhập của tất cả mọi người dân trong một nền kinh tế.
+ Xét GDP như tổng mức chi tiêu của nền kinh tế trên tổng đầu ra sản xuất trong năm về hàng hóa và dịch vụ.
Ví dụ:
- Người nông dân bán mía cho công ty sản xuất đường A=> giá trị mía bán ra được tính vào GDP
- Công ty A bán đường cho công ty bánh B=> công ty A đóng góp vào GDP= giá trị đường bán ra- giá trị mía mua vào (trừ giá trị mía mua vào để không bị tính trùng với ở trên)
- Công ty bánh B bán bánh cho siêu thị C=> công ty B đóng góp vào GDP= giá trị bánh bán ra- giá trị được mua vào (giả sử công ty B chỉ cần mua đường để sản xuất bánh)
- Siêu thị C bán bánh cho người tiêu dùng cuối cùng mua về để ăn=> suy ra chênh lệch giữa giá bánh mua vào và bán ra của siêu thị được tính vào GDP.

Việt Nam 2013: GDP= 170,4 tỷ USD, GDP bình quân đầu người= 1.900 USD Tốc độ tăng trưởng kinh tế g= 5.42% (g=(GDP năm hiện hành-GDP năm trước)/GDP năm hiện hành)

• Ý NGHĨA: Đo hiệu suất vận hành của nền kinh tế bằng giá trị tiền tệ. Một nền kinh tế có GDP lớn cũng có nghĩa là có sản lượng đầu ra hàng hóa và dịch vụ lớn, và như vậy, nền kinh tế đó có thể thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của các hộ gia đình, công ty và chính phủ.

 

 

AVERAGE TICKET / PHIẾU CHI TRUNG BÌNH

ĐỊNH NGHĨA

1. Đối với các nhà cung cấp thẻ tín dụng, phiếu chi trung bình của một doanh nghiệp đề cập đến cách tính số trung bình của doanh số cá nhân của họ bằng thẻ tín dụng.
2. Đối với nhà môi giới / đại lý, phiếu chi trung bình có nghĩa là quy mô giao dịch của một khách hàng nhất định, đại diện,chi nhánh hoặc toàn bộ nhà môi giới / đại lý đã đăng ký

GIẢI THÍCH

Để tính một phiếu chi trung bình, số tiền được tính tổng trong một khoảng thời gian và chia cho số kỳ. Việc đo quy mô phiếu chi trung bình cuối cùng sẽ dẫn đến tính toán lợi nhuận, cho dù đó là phí nhà cung cấp thẻ tín dụng hay hoa hồng môi giới / đại lý.

Opal Boulevard - Chung cư đáng mơ ước trên đại lộ PVĐ