KIEN THUC KINH TE

​CÁC LOẠI LỆNH TRÊN THỊ TRƯỜNG

Tài chính Cập nhật 14 tháng 09

Dễ thấy chúng ta có tất cả 8 loại lệnh:

Lệnh LO: Limit Order – Lệnh giới hạn

Lệnh ATO/ATC: At The Open/At The Close – Là lệnh mua bán bất chấp giá ở phiên định kỳ mở cửa hoặc đóng cửa.

Lệnh MP: Market Price Order – Lệnh Thị Trường

Lệnh MTL/MOK/MAK: Market To Limit/Match Or Kill/Match And Kill – Lệnh khớp liên tục ở HNX.

Lệnh PLO: Post Limit Order – Lệnh khớp sau giờ ở HNX.

Tuy nhiên, đối với NĐT mới, chúng ta chỉ cần nên biết 4 loại lệnh cơ bản: LO, ATO/ATC, MP

1. Lệnh giới hạn LO

Lệnh giới hạn (Limit Order – LO) là một loại lệnh chứng khoán thể hiện mong muốn mua bán ở mức giá tốt nhất mà người giao dịch thể chấp nhận được. Đối với bên bán, Lệnh LO là lệnh bán chứng khoán ở mức giá thấp nhất mà người bán có thể chấp nhận được. Đối với bên mua, lệnh LO là lệnh mua chứng khoán ở mức giá cao nhất mà người mua có thể chấp nhận được. Lệnh LO áp dụng trong phiên khớp lệnh liên tục ở cả 3 sàn HOSE, HNX và UpCom.

Tính giới hạn của lệnh giới hạn:

Người mua đặt lệnh LO với giá A là giá cao nhất có thể mua, giao dịch chỉ xảy ra khi có người bán với giá bằng A hoặc thấp hơn.

Người bán đặt lệnh LO với giá B là giá thấp nhất có thể bán. Giao dịch chỉ xảy ra khi có người chấp nhận mua với mức giá B hoặc cao hơn.

2. Lệnh Lệnh ATO và ATC – Các loại lệnh chứng khoán trong phiên mở cửa và phiên đóng cửa

Lệnh ATO: là lệnh khớp lệnh định kỳ trong phiên mở của. Nó là lệnh mua hoặc bán ở mức giá mở cửa. Hiện nay, chỉ có sàn HOSE là có phiên mở cửa với thời lượng 15 phút từ 9h-9h15.

Lệnh ATC: là lệnh khớp định kỳ trong phiên đóng cửa. Nó là lệnh mua hoặc bán ở mức giá đóng cửa. Phiên đóng cửa được áp dụng trên sàn HOSE và HNX với thời lượng cũng 15 phút từ 14h30-14h45.

Lệnh ATO và ATC chỉ thể hiện rằng bạn muốn mua với bất cứ giá nào. Còn trên thực tế thị trường sẽ khớp ở mức giá mà khối lượng cung cầu gặp nhau là lớn nhất. Và đương nhiên người mua hoặc người bán cũng chỉ phải mua hoặc bán ở giá khớp mà thôi. Như ví dụ trên, có 1 lệnh ATC mua 10,000 cổ phiếu CTG bất chấp nếu giá có bằng giá trần 34 (34,000VND/cp). Nếu khớp ở giá 34 thì số tiền sẽ là 340,000,000. Nhưng do thị trường khớp ở giá 33.5 (33,500VND/cp) nên họ chỉ cần bỏ số tiền là 10,000×33,500=335,000,000.

3. MP (Lệnh thị trường)

Lệnh MP (tiếng Anh: Market Price) là lệnh thị trường được áp dụng trong phiên khớp lệnh liên tục trên sàn HOSE. Lệnh MP là lệnh có tỷ lệ sử dụng ít hơn nhiều so với các loại lệnh chứng khoán khác.

Nguyên lý hoạt động của lệnh MP:

Thứ nhất, Lệnh MP được đặt để giao dịch ở mức giá tốt nhất: Mua thì ưu tiên khớp từ người bán giá thấp đến giá cao còn bán thì ưu tiên từ người mua giá cao đến giá thấp.

Thứ hai, Trong 1 lần đăt lệnh MP, nếu khối lượng cổ phiếu của lệnh vẫn chưa khớp hết với bên mua thì lệnh MP đó sẽ tự động chuyển thành lệnh LO. Giá của lệnh LO này được xác định bằng cách cộng hoặc trừ đi 1 bước giá của giá lệnh MP ban đầu tùy theo đó là lệnh MP mua hay bán. (mua + bán – ).

Thứ ba, khi không có bên đối ứng thì chúng ta không thể nhập được lệnh MP. và hệ thống sẽ báo lỗi lập tức. Trong trường hợp cổ phiếu trong phiên giao dịch bị trắng bên mua hoặc bên bán thì bạn không thể sử dụng Lệnh MP được.

Theo Lan Chi,

Link: https://vnexpress.net/cac-loai-lenh-chung-khoan-ato-atc-lo-mp-4330745.html