Quảng cáo
Biti's: Cách

Sống

LÝ THUYẾT CON GIÁN LÝ THUYẾT CON GIÁN

Cập nhật 12 th 12, 2019

Sundar Pichai là CEO của Google từ 2015. Tôi thích lý thuyết “con gián” của ông. Có thể hiểu lý thuyết này qua câu chuyện sau:

Biti's: Cách