KIEN THUC KINH TE

CÁCH TÍNH LƯƠNG LÀM THÊM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2019

Tài liệu EK Cập nhật 12 tháng 12

Theo Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc như sau:

Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm

Trong đó:

a) Tiền lương giờ thực trả không tính lương làm thêm giờ, lương trả thêm khi làm vào ban đêm;
b) Mức ít nhất bằng 150% áp dụng với làm thêm vào ngày thường;
c) Mức ít nhất bằng 200% áp dụng với làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần;
d) Mức ít nhất bằng 300% áp dụng với làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

Yêu cầu tài liệu

Timeout ! Get new captcha